دوره 2(1397)

بررسی رابطه بین ویژگی هیئت‌مدیره شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد رضا رازدار، ساناز خاله اوغلی زاده

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین اندازه هیئت‌مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و ساختار مالکیت با افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساناز خاله اوغلی زاده، محمد رضا رازدار، علی اکبر جوان

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و ساختار مالکیت با افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ساناز خاله اوغلی زاده، محمد رضا رازدار، علی اکبر جوان

 دانلود مقاله

بررسی رابطه بین مالکیت دولتی با مدیران غیرموظف و اندازه هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاووس بیگلری، محسن هاشمی گهر

دانلود مقاله

 بررسی رابطه مالکیت دولتی با نظام راهبری شرکتی و افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاووس بیگلری، محسن هاشمی گهر

دانلود مقاله