دوره 2(1397)

بررسی رابطه بین ویژگی هیئت‌مدیره شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد رضا رازدار، ساناز خاله اوغلی زاده

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین اندازه هیئت‌مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و ساختار مالکیت با افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساناز خاله اوغلی زاده، محمد رضا رازدار، علی اکبر جوان

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و ساختار مالکیت با افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ساناز خاله اوغلی زاده، محمد رضا رازدار، علی اکبر جوان

 دانلود مقاله

بررسی رابطه بین مالکیت دولتی با مدیران غیرموظف و اندازه هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاووس بیگلری، محسن هاشمی گهر

دانلود مقاله

 بررسی رابطه مالکیت دولتی با نظام راهبری شرکتی و افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

کاووس بیگلری، محسن هاشمی گهر

دانلود مقاله

 

سال سوم، شماره 4، 1398

نقش عوامل موفقیت شرکت‌ها بر انتخاب بهینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت PES

نیما ادیبی زاده، سیمین بنی فاطمی کاشی

دانلود مقاله

تأثیر حاکمیت شرکتی بر چرخه عمر شرکت‌ها

رامین حسینی، دکتر پرویز سعیدی

دانلود مقاله

تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مجید مرادی، دکتر مریم صفرپور، عاطفه حیدری دادگر

دانلود مقاله

ارتباط کارایی هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا شاهنده، اعظم شکری

دانلود مقاله

 

Investigating the Relationship between Amihud liquidity and Default risk in Tehran Stock Exchange

 Rasool Yarifard - Farnaz Maleki

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین فرصت رشد و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

علی قلی زاده آزاد، مهرزاد نوابخش

دانلود مقاله

بررسی رابطه مالکیت دولتی، قابلیت اتکای گزارش های سالانه و هزینه های نمایندگی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، ناصر شریفی

دانلود مقاله

بررسی رابطه سن مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی

 عزیز گرد، محمد رضا چکاو، محمد جهانشائیان

 دانلود مقاله

بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس بر قابلیت اتکای گزارشگرهای سالانه

داود حمزه

دانلود مقاله