دوره 2 - شماره 3(1397)

Investigating the Relationship between Amihud liquidity and Default risk in Tehran Stock Exchange

 Rasool Yarifard - Farnaz Maleki

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین فرصت رشد و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

علی قلی زاده آزاد، مهرزاد نوابخش

 دانلود مقاله 

بررسی رابطه مالکیت دولتی، قابلیت اتکای گزارش های سالانه و هزینه های نمایندگی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، ناصر شریفی

دانلود مقاله

بررسی رابطه سن مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، محمد جهانشائیان

دانلود مقاله

بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس بر قابلیت اتکای گزارشگرهای سالانه

داود حمزه

دانلود مقاله

Investigating the Relationship between Amihud liquidity and Default risk in Tehran Stock Exchange

 Rasool Yarifard - Farnaz Maleki

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین فرصت رشد و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

علی قلی زاده آزاد، مهرزاد نوابخش

دانلود مقاله

بررسی رابطه مالکیت دولتی، قابلیت اتکای گزارش های سالانه و هزینه های نمایندگی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، ناصر شریفی

دانلود مقاله

بررسی رابطه سن مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی

 عزیز گرد، محمد رضا چکاو، محمد جهانشائیان

 دانلود مقاله

بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس بر قابلیت اتکای گزارشگرهای سالانه

داود حمزه

دانلود مقاله