دوره 2 - شماره 3(1397)

Investigating the Relationship between Amihud liquidity and Default risk in Tehran Stock Exchange

 Rasool Yarifard - Farnaz Maleki

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین فرصت رشد و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

علی قلی زاده آزاد، مهرزاد نوابخش

 دانلود مقاله 

بررسی رابطه مالکیت دولتی، قابلیت اتکای گزارش های سالانه و هزینه های نمایندگی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، ناصر شریفی

دانلود مقاله

بررسی رابطه سن مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، محمد جهانشائیان

دانلود مقاله

بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس بر قابلیت اتکای گزارشگرهای سالانه

داود حمزه

دانلود مقاله

سال سوم، شماره 4، 1398

نقش عوامل موفقیت شرکت‌ها بر انتخاب بهینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت PES

نیما ادیبی زاده، سیمین بنی فاطمی کاشی

دانلود مقاله

تأثیر حاکمیت شرکتی بر چرخه عمر شرکت‌ها

رامین حسینی، دکتر پرویز سعیدی

دانلود مقاله

تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مجید مرادی، دکتر مریم صفرپور، عاطفه حیدری دادگر

دانلود مقاله

Investigating the Relationship between Amihud liquidity and Default risk in Tehran Stock Exchange

 Rasool Yarifard - Farnaz Maleki

دانلود مقاله

بررسی رابطه بین فرصت رشد و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

علی قلی زاده آزاد، مهرزاد نوابخش

دانلود مقاله

بررسی رابطه مالکیت دولتی، قابلیت اتکای گزارش های سالانه و هزینه های نمایندگی

عزیز گرد، محمد رضا چکاو، ناصر شریفی

دانلود مقاله

بررسی رابطه سن مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی

 عزیز گرد، محمد رضا چکاو، محمد جهانشائیان

 دانلود مقاله

بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس بر قابلیت اتکای گزارشگرهای سالانه

داود حمزه

دانلود مقاله